Statek Jindřiška 

TIPY NA VÝLETY


Naše okolí nabízí mnoha míst, kam se vydat na výlet. Zejména přeje lidem, kteří rádi tráví své volno aktivně v přírodě. Na své si tu přijdou lidé se zálibou v turistice či cyklistice. Pro návštěvníky, kteří touží po klidnějším režimu, je v okolí mnoho míst, kde se mohou odreagovat a u toho se pobavit.

V OKOLÍ

Naším největším lákadlem zde na severu je národní park České Švýcarsko. Mnoho lidí si zprvu vybaví největší dominatu - Pravčickou bránu. V Českém Švýcarsku avšak objevíte i mnoho dalších přírodních a kulturních památek. Nejblíže k našemu statku se nachází rozhledna na Vlčí hoře a kopec Dymník, kam kromě vyhlídky láká i lanové centrum a hřiště na fotbalgolf. Podobné zázemí je i pod kopcem Jedlová, odkud je to krátký kus cesty ke zřícenině Tolštejn.

V okruhu několika kilometrů najdete desítky dalších oblíbených vyhlídek. Po výstupu na Kamennou horku, Zlatý vrch či Pastevní horu s rozhlednou Růženka se vám otevře jedinečný výhled na Lužické hory a České Švýcarsko. Mezi další populární vyhlídky patří Mariina skála se skvělou atmosférou při východu či západu Slunce.

Dalším velkým lákadlem je plavba lodičkami soutěskami v Hřensku. Poblíž se nachází Děčín, kde můžete s dětmi navštívit zoo, zámek nebo Pastýřskou stěnu. Z Děčína se můžete vydat na výlet lodí do Drážďan. Při plavbě po Labi uvidíte mnoho zajímavostí během jednoho dne. Loď vás zaveze tam a zpátky.

Na všechny výše zmíněná místa se dá naplánovat turistická trasa i cyklovýlet. Na oficiálních stránkách Českého Švýcarska https://www.ceskesvycarsko.cz/cs najdete více nápadů na výlety i s ideálními trasami a více informacemi o cenách atd.

ZA HRANICEMI

Za hranicemi Šluknovského výběžku se rozkládá německý národní park Saské Švýcarsko. Stejně jako svůj český protějšek nabízí mnoho unikátních míst, která stojí za navštívení. Na německé straně stojí mnohem více trosek tvrzí a hradů, avšak navštívit můžete i mnohé zámky. Mezi nejoblíbenější cíle patří Bastei, Königstein či Oybin. Většina z těchto zřícenin má nádherný výhled na Saské stolové hory, na které se často konají turistické výšlapy. Nedaleko hradu Königstein leží město Bad Schandau, kam směřují populární cyklovýlety z české strany národního parku.

Pokud vás neláká turistika, můžete se vydat do některých německých měst jako Žitava, Budyšín, Pirna nebo Drážďany. Ve městech se často pořádají trhy různého druhu, dobře se v nich najíte a případně i nakoupíte. Nedaleko Drážďan stojí zámek Moritzburg, který je oblíbený mezi fanoušky českých pohádek, jelikož Moritzburg známe jako zámek z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

ZÁBAVA

Pro lidi, kteří touží po trochu jiné zábavě než je turistika, se v našem okolí nachází spousta jiných míst, kde si mohou rozšířit obzory, poučit se, nebo se pobavit. V nejbližším městě od našeho statku se můžete vydat do Lorety nebo do Městského muzeu, kde se dozvíte o historii Rumburku a okolí. V Krásné Lípě stojí Dům Českého Švýcarska, kde se o národním parku přiučí zábavnou cestou dospělí i děti. Mezi historii severních Čech patří i sklárny. Jednou z takových je sklárna AJETO v Lindavě, kde máte možnost si vyfouknout vlastní skleněný výrobek. Více o sklárně najdete na https://ajetoglass.com/. Kousek za českým hranicemi v Jonsdorfu stojí Schmetterlingshaus, tzv. motýlí dům (https://www.schmetterlingshaus.info/cs/zacatek/), který je ideální místem, kam zajet s dětmi. V okolí Jonsdorfu jsou i stezky na vyhlídky, z kterých se můžete kochat Lužickými horami. Trochu akčnější zábavu najdete v Oberoderwitz, kde se nachází letní bobová dráha (https://rodelbahn-oberoderwitz.de/cz/uvodni-strana).

V horkém letním počasí je potřeba se někde zchladit. V našem okolí se nachází několik přírodních i umělých koupališť. Jedná se o koupaliště v Rumburku, Kyjově či Jetřichovicích. V Německu můžete strávit den u O-See u Žitavy, na koupalištích v Seifhennersdorfu, Ebersbachu a Sohlandu. Jen malý kousek za hranicemi se můžete rekreovat v bylinných lázních ve městečku Sebnitz.

DOPRAVA

Všechny výše zmíněné tipy jsou dosažitelné maximálně do 1,5 hod. Nejvhodnějším místem, odkud vyrazit hromadnou dopravou je Rumburk, kam se dostanete od našeho statku taktéž autobusem (linka 405 a 409). Autobusy a vlaky výražejí z Rumburku nejčastěji v hodinových intervalech. Do Německa se také dostanete hromadnou dopravu. Nejvyužívanějšími vlakovými spoji jsou ty jedoucí přes Dolní Poustevnu a Ebersbach. Jízdní řády naleznete na https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.

Turistické a cyklistické stezky jsou velmi dobře značeny. Doporučujeme využít k naplánování trasy https://mapy.cz/.TIPS FOR TRIPS

Our surroundings offer many places to go on a trip. In particular, people who like to spend their free time actively in nature. People who like hiking or cycling will enjoy themselves here. There are many places in the area where they can relax and have fun for visitors who want a calmer holiday.

AROUND

Our biggest attraction here in the north is the Czech Switzerland National Park. Many people first recall the biggest dominance - the Pravčice Gate. In Bohemian Switzerland, however, you will also discover many other natural and cultural monuments. The closest to our farm is the lookout tower on Vlčí hora and the Dymník hill, where, in addition to the viewpoint, there is also a rope centre and a football golf course. There is a similar park under the Jedlová hill, from where it is a short distance to the Tolštejn ruins.

Within a few kilometres, you will find dozens of other popular viewing points. After a walk to Kamenná horka, Zlatý vrch or Pastevní hora with the Růženka lookout tower, you will have a unique view of the Lusatian Mountains and Bohemian Switzerland. Other popular viewing points include Maria's Rock with a great atmosphere at sunrise or sunset.

Another great attraction is a boat trip through the gorges in Hřensko. Nearby is Děčín, where you can visit the zoo, the castle or the Shepherd's Wall with your children. From Děčín you can go on a boat trip to Dresden. While sailing on the Elbe, you will see many attractions in one day. The ship will take you back and forth.

A tourist route and a bicycle trip can be planned for all the above-mentioned places. On the official website of Bohemian Switzerland https://www.ceskesvycarsko.cz/en you will find more ideas for trips with ideal routes and more information about prices, etc.

BEYOND THE BORDERS

Beyond the borders of the Šluknov Hook lies the German national park Saxon Switzerland. Like its Czech counterpart, it offers many unique places that are worth visiting. On the German side, there are many ruins of fortresses and castles, but you can also visit many chateaus. The most popular destinations are Bastei, Königstein or Oybin. Most of these ruins have wonderful views of the Saxon Table Mountains, which are often popular hiking spots. Not far from Königstein Castle is the town of Bad Schandau, where popular cycling trips from the Czech side of the national park go.

If you are not attracted to tourism, you can go to some German cities such as Zittau, Bautzen, Pirna or Dresden. Markets of various kinds often take place in cities, where you can eat well and shop anything you're interested in. Not far from Dresden stands the Moritzburg castle, which is popular among fans of Czech fairy tales, as we know Moritzburg as the castle from the fairy tale Three Nuts for Cinderella.

ENTERTAINMENT

For people who want a little different entertainment than hiking, there are many other places in our area where they can broaden their horizons, learn, or have fun. In the nearest town from our farm you can go to Loreta or to the Municipal Museum of Rumburk, where you will learn about the history of Rumburk and its surroundings. The House of Bohemian Switzerland stands in Krásná Lípa, where adults and children will learn about the national park in a fun way. The history of northern Bohemia also includes glassworks. One of them is the AJETO glassworks in Lindava, where you have the opportunity to blow your own glass product. You can find more about the glassworks at https://ajetoglass.com/. Not far from the Czech border in Jonsdorf stands the Schmetterlingshaus, the so-called butterfly house (https://www.schmetterlingshaus.info/en/mainpage/), which is an ideal place to go with children. In the vicinity of Jonsdorf, there are also trails for viewpoints, from which you can enjoy the Lusatian Mountains. A little more action-packed fun can be found in Oberoderwitz, where there is a summer bobsleigh track (https://rodelbahn-oberoderwitz.de/cz/uvodni-strana).

In hot summer weather, it is necessary to cool down somewhere. There are several natural and artificial swimming pools in our area. It is a swimming pool in Rumburk, Kyjov or Jetřichovice. In Germany, you can spend a day at O-See near Zittau, at the swimming pools in Seifhennersdorf, Ebersbach and Sohland. Just a short distance beyond the borders, you can unwind in the herbal spa in the town of Sebnitz.

TRANSPORT

All the above-mentioned tips can be reached within a maximum of 1.5 hours. The most common place to start is in Rumburk, where you can also get from our farm by bus (lines 405 and 409). Buses and trains depart from Rumburk most often at hourly intervals. You can also get to Germany by public transport. The most used train connections are those passing through Dolní Poustevna and Ebersbach. Timetables can be found at https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ .

Hiking and cycling trails are very well marked. We recommend using https://mapy.cz/ to plan your route.


TIPPS FÜR AUSFLÜGE

Unsere Umgebung bietet viele Orte für einen Ausflug. Ies wünscht Menschen, die ihre Freizeit gerne aktiv in der Natur verbringen. Menschen, die gerne wandern oder Rad fahren, werden sich hier amüsieren. Für Besucher, die ein ruhigeres Regime wünschen, gibt es in der Umgebung viele Orte, an denen sie sich entspannen und Spaß haben können.

UM

Unsere größte Attraktion hier im Norden ist der tschechische Nationalpark Tschechische Schweiz. Viele Menschen erinnern sich zunächst an die größte Dominanz - das Pravčice-Tor. In der böhmischen Schweiz entdecken Sie jedoch auch viele andere Natur- und Kulturdenkmäler. Der nächstgelegene zu unserem Bauernhof ist der Aussichtsturm auf Vlčí hora und der Dymník-Hügel, wo es neben dem Aussichtspunkt auch ein Seilzentrum und einen Fußballgolfplatz gibt. Es gibt einen ähnlichen Park unter dem Jedlová-Hügel, von wo aus es nicht weit zu den Ruinen von Tolštejn ist.

Innerhalb weniger Kilometer finden Sie Dutzende anderer beliebter Ausblicke. Nachdem Sie Kamenná horka, Zlatý vrch oder Pastevní hora mit dem Aussichtsturm Růženka bestiegen haben, haben Sie einen einzigartigen Blick auf die Lausitzer Berge und die Böhmische Schweiz. Andere beliebte Ausblicke sind Maria's Rock mit einer großartigen Atmosphäre bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.

Eine weitere große Attraktion ist eine Bootsfahrt durch die Schluchten in Hřensko. In der Nähe liegt Děčín, wo Sie mit Ihren Kindern den Zoo, das Schloss oder die Hirtenmauer besuchen können. Von Děčín aus können Sie eine Bootsfahrt nach Dresden unternehmen. Während Sie auf der Elbe segeln, sehen Sie an einem Tag viele Sehenswürdigkeiten. Das Schiff bringt Sie hin und her.

Für alle oben genannten Orte können eine Touristenroute und eine Radtour geplant werden. Auf der offiziellen Website der Böhmischen Schweiz https://www.ceskesvycarsko.cz/de finden Sie weitere Ideen für Reisen mit idealen Routen und weitere Informationen zu Preisen usw.

ÜBER GRENZEN

Jenseits der Grenzen des Vorgebirges Šluknov liegt der deutsche Nationalpark Sächsische Schweiz. Wie sein tschechisches Gegenstück bietet es viele einzigartige Orte, die einen Besuch wert sind. Auf deutscher Seite gibt es viel mehr Ruinen von Festungen und Burgen, aber Sie können auch viele Burgen besuchen. Die beliebtesten Ziele sind Bastei, Königstein oder Oybin. Die meisten dieser Ruinen bieten einen herrlichen Blick auf die sächsischen Tafelberge, die häufig zum Wandern genutzt werden. Nicht weit vom Schloss Königstein entfernt liegt die Stadt Bad Schandau, in der beliebte Radtouren von der tschechischen Seite des Nationalparks aus stattfinden.

Wenn Sie sich nicht für den Tourismus interessieren, können Sie einige deutsche Städte wie Zittau, Bautzen, Pirna oder Dresden besuchen. Verschiedener Märkte werden oft in Städten stattgefunden, in denen man sich gut wiederfinden und möglicherweise sogar kaufen kann. Nicht weit von Dresden liegt das Moritzburg-Schloss, das bei Fans tschechischer Märchen beliebt ist, da wir Moritzburg als Schloss aus dem Märchen Drei Nüsse für Aschenputtel kennen.

UNTERHALTUNG

Für Menschen, die etwas andere Unterhaltung als Wandern wünschen, gibt es in unserer Region viele andere Orte, an denen sie ihren Horizont erweitern, lernen oder Spaß haben können. In der nächstgelegenen Stadt von unserem Bauernhof können Sie nach Loreta oder zum Stadtmuseum gehen, wo Sie etwas über die Geschichte von Rumburk und seiner Umgebung erfahren. Das Haus der Böhmischen Schweiz steht in Krásná Lípa, wo Erwachsene und Kinder auf spielerische Weise den Nationalpark kennenlernen. Zur Geschichte Nordböhmens gehört auch die Glashütte. Eine davon ist die AJETO-Glashütte in Lindava, in der Sie die Möglichkeit haben, Ihr eigenes Glasprodukt zu blasen. Weitere Informationen zur Glashütte finden Sie unter https://ajetoglass.com/. Nicht weit von der tschechischen Grenze in Jonsdorf befindet sich das Schmetterlingshaus, das sogenannte Schmetterlingshaus (https://www.schmetterlingshaus.info/), ein idealer Ort für Kinder. In der Nähe von Jonsdorf gibt es auch Wanderwege für Aussichtspunkte, von denen aus Sie die Lausitzer Berge genießen können. Ein bisschen mehr Action bietet Oberoderwitz, wo es eine Sommer-Rodelbahn gibt (https://rodelbahn-oberoderwitz.de/).

Bei heißem Sommerwetter muss man sich irgendwo abkühlen. In unserer Umgebung gibt es mehrere natürliche und künstliche Schwimmbäder. Es ist ein Schwimmbad in Rumburk, Kyjov oder Jetřichovice. In Deutschland können Sie einen Tag im O-See bei Zittau in den Schwimmbädern in Seifhennersdorf, Ebersbach und Sohland verbringen. Nur ein kurzes Stück jenseits der Grenzen können Sie sich in der Kräuter-Kurstadt Sebnitz entspannen.

TRANSPORT

Alle oben genannten Tipps können innerhalb von maximal 1,5 Stunden erreicht werden. Der am besten geeignete Ort, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln auszusteigen, ist Rumburk, wo Sie auch mit dem Bus von unserem Bauernhof aus fahren können (Linien 405 und 409). Busse und Züge fahren am häufigsten in stündlichen Abständen von Rumburk ab. Sie können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Deutschland gelangen. Die am häufigsten genutzten Zugverbindungen führen durch Dolní Poustevna und Ebersbach. Fahrpläne finden Sie unter https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.

Wander- und Radwege sind sehr gut markiert. Wir empfehlen die Verwendung von https://mapy.cz/, um Ihre Route zu planen.